Evo Beton Mermer İç ve Dış Tic.A.Ş., internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. İşbu ‘’Gizlilik Politikası’’ kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklamak ve sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve sair mevzuat gereği haklarınızın neler olduğunu belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası;

– Evo Beton Mermer İç ve Dış Tic.A.Ş.’nin işbu internet sitesi ile kişisel veri topladığını,

-Kişisel verileri nasıl ve ne amaçla kullandığını,

-Gizlilik Politikası kapsamını,

-Şirketin internet sitesi ile topladığı kişisel verilerle ilgili olarak kullanıcıların/üyelerinin/müşterilerinin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğini,

-Çerez’ler (Cookie) hakkında bilgilendirmeyi,

-Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi içermektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Evo Beton Mermer İç ve Dış Tic.A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlemektedir.

Gizlilik Politikası Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca veri sahiplerinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi ve KVVK’ nın 5. Maddesinde öngörülen durumlarda mümkündür.

İşbu İnternet sitesinde kullanıcıların/üyelerinin/müşterilerinin işlenecek verileri şu şekilde olabilir:

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyadı

İletişim Bilgileri: Adres, E-Posta Adres Bilgisi, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura, Dekont, Sipariş Bilgisi

Pazarlama Bilgileri: Çerez Kayıtları

Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlar çerçevesinde kullanabilecek veya aktarabilecektir:

1- İnternet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre ve ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı bilgileriniz Şirketimiz tarafından kesinlikle kaydedilmez, saklanmaz).

2- Üyelerin/ Kullanıcıların internet sitesine üyelik, ürün satın alam ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kedi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmez.

3- Şirket internet sitesinin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; İnternet sitemizden reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitenin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar  ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

4- İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda Şirketimiz ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

5- İnternet sitesinde satın alınan ürünler için ödeme kredi kartı ve banka kartıyla ve sitemizde belirtilen yöntemlerle yapılır.

6- Şirketimizin internet sitesinde kullandığı ödeme yöntemleri altyapısında kredi kartı-banka kartı bilgileriniz Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kayıt altına alınmamaktadır. En üst seviye güvenlik sertifikaları ile kart bilgileriniz korunmaktadır. 

7- İnternet sitesinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gönderim yapılmaktadır.

8- Üye olurken verdiğiniz bilgilere sadece siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Şirketimiz şifrenize ulaşamamakta olup şifrenizi kaybetmeniz durumunda sistemdeki ‘’şifremi unuttum’’ seçeneği ile yeni şifre alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

– Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

– Satış sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi

– Ürün ve hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi        

– Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Şirketimiz yukardaki amaçlar ile ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin işbu Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuata uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri, aktarabilmektedir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere (hizmet sözleşmesi-üçüncü kişi ile yapılan gizlilik sözleşmesi) ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak yapılır.

Kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddelerine uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yukarıda öngörülen amaçlarla hissedarlarla, tedarikçilerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamakta ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirketimiz sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kullandıklarını belirten istatiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

Çerezler ve Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi almak için İçin www.evodekor.com internet sitesinde yer alan Evo Beton Mermer İç ve Dış Tic.A.Ş. Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

Verilerin Saklanma Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca; diğer veriler ise Şirkete ait Saklama ve İmha Politikasında yer alan süre kadardır.

Veri Sahibi Hakları

KVKK’ da öngörülen başvuru yöntemlerini kullanmak kaydıyla veri sahipleri KVKK’nın 11. Maddesinde düzenlenen haklarını kullanabilirler. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

–  7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

KVKK’da öngörülen haklarınızı www.evodekor.com internet sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanarak ulaştırabilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Alınması

Kullanıcıların/üyelerinin/müşterilerin Şirketimiz ile paylaşmış olduğu kişisel veriler (e-posta, telefon numarası), satış-pazarlama amaçlarıyla, hizmetlerimizin içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilebilmesi ve yeni hizmetler sunulabilmesi amaçlarıyla, reklam ve promosyon bilgilerimizin paylaşılabilmesi amacıyla ve vereceğiniz izin doğrultusunda işlenebilecektir.